عشوه شتری،غمزه خرکی

   معنی:

    ناز بیخودی که اصلاً هم به طرف نمی آید