خواب خرگوشی

   معنی:

    مثال خرگوش با چشم باز در خواب بودن کنایه از غفلت و بی توجهی به اطراف.