کار به جای باریک رسیدن

   معنی:

    کاری به آخرین و خطرناک ترین و خراب ترین مرحله خود رسیدن و بیخ پیدا کردن ، به طوری که چاره ای نداشته یا به سختی بتوان برای آن چاره ای اندیشید