کربلا رفتنت بهانه بود/کربلا در میان خانه بود

   معنی:

    خدا را در همه جا میتوان یافت و به او توجه کرد