جواب های!هوی

   معنی:

    جواب فحش و بدزبانی،خشونت و بدزبانی و جواب خوبی و خوش زبانی،ملایمت و خوش زبانی است