برگ سبزی است و تحفه درویش

   معنی:

    تعارف و تواضع در هنگام تقدیم پیشکشی