یک شبه مهمان،صد ساله دعاگو

   معنی:

    حرف مهمان یا تازه واردی که با بی اعتنایی میزبان روبرو شده باشد