زنی که جهاز نداره این همه ناز نداره،مردی که نون نداره این همه زبون نداره

   معنی:

    گفتگوی زن و شوهر برای خفیف کردن یکدیگر در مشاجره