مثل خر در گل واماندن

   معنی:

    کسی که در انجام کاری فرومانده و عاجز شده باشد و قادر به ادامه اش نباشد