هفت ماهه به دنیا آمده

   معنی:

    اشاره به آدم عجول و بی صبر و قرار که در هر کاری عجله و شتاب داشته باشد