ماست ها را کیسه کردن

   معنی:

    ترسیدن و حساب کار خود را کردن ، جا زدن و تسلیم شدن .