آب که سربالا بره قورباغه ابوعطا می خونه

   معنی:

    کنایه از بهم ریختگی و نابسامانی شرایط و عدم هماهنگی.