از اسب افتاده از نسل که نیفتاده!

   معنی:

    هستی و سرمایه اش از دست رفته،شخصیت و اصالتش که از بین نرفته