جانا سخن از زبان ما میگویی

   معنی:

    حرف دل خود را از زبان طرف صحبت شنیدن