پاشنه در خانه کسی را کندن

   معنی:

    برای رسیدن به مقصود و یا گرفتن حقی با اصرار و سماجت مدام به در منزل کسی رفتن .