دست خر کوتاه

   معنی:

    به کسی که بی اجازه دست به طرف چیزی(معمولاً خوردنی) دراز کند می گویند، یعنی دست درازی قدغن