ایراد بنی اسرائیلی

   معنی:

    ایراد های بیجا و بهانه جویانه،درخواست های غیر قابل قبول