خاکشیر مزاج

   معنی:

    ملایم طبع، سازگار،خاکی(از این جهت می گویند که خاکشیر با همه طبایع سازگار است).