اندازه نگهدار که اندازه نکوست

   معنی:

    رعایت اعتدال و میانه روی در هر کاری