این نیز بگذرد

   معنی:

    همه چیز در این دنیا از شادی تا غم گذرا و تمام شدنی است