خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود

   معنی:

    از جیب دیگران مهمان کردن راحت است.