دوری و دوستی

   معنی:

    دیدار و ملاقات هرچه کمتر و دیر به دیر انجام شود ارزش و احترام و محبت طرفین نسبت به یکدیگر بیشتر شده و بیشتر نیز حفظ میشود و قوام می یابد،چرا که در کثرت دیدار خواه ناخواه دلخوری پیش می آید