به ریش کسی خندیدن

   معنی:

    کسی را بی آنکه متوجه باشد مسخره کردن