چشم حسود کور

   معنی:

    انشاءالله کسی که نمی تواند خوشی و پیشرفت کسی را ببیند کور شود