سیر به پیاز میگه بو میدی

   معنی:

    کسی که خودش پر عیب و ایراد است اما کوچکترین عیب دیگران را بزرگ جلوه میدهد