قدر زر زرگر شناسد ، قدر گوهر گوهری

   معنی:

    قدر و ارزش هر کار وهنری را خبره و هنرمند در آن کار می داند .