چاه باید از خودش آب داشته باشد

   معنی:

    انسان باید ذاتا خودش خمیره و وجود کاری را داشته باشد