زنگوله پای تابوت

   معنی:

    کودک یا کودکانی را میگویند که در زمان پیری والدین متولد شده باشند