کف دستی را که مو ندارد نمی شود کند

   معنی:

    چیزی یا پولی را که وجود ندارد نمی توان مطالبه کرد،از فقیر مالی یا معنوی نمی توان توقع داشت و چیزی دریافت کرد.انتظار و توقع بیهوده داشتن