مواظب مالت باش مردم را دزد نکن

   معنی:

    به دقت مراقب چیزهایت باش تا به دیگران تهمت دزدی نزنی