بُل گرفتن

   معنی:

    با رندی و زرنگی از فرصت غیر منتظره ای به سود خود استفاده کردن