جلوی حرف مردم را نمی توان گرفت

   معنی:

    سفارش در مورد بی اعتنایی به حرف مردم .