احمد نباشه یار من ، الله بسازه کار من

   معنی:

    اگر کسی کمکم نکند خداوند یاریم میکند