کلوخ انداز را پاداش سنگ است

   معنی:

    با بدی و ستم باید بدتر و ستمگرانه تر برخورد کرد.پاسخ متقابل به مثل