عروس نمی تونست برقصه ، می گفت اتاق کجه !

   معنی:

    کسی که قادر به انجام کاری نباشد و برای توجیه خود از شرایط و ابزار کار ایراد بگیرد . بهانه تراشی .