آینه اش را گم کرده

   معنی:

    عیب جو و بدگو،عیب خود را در دیگران می بیند.عیب خود را ندیدن