راه گم کردی ؟

   معنی:

    یه عنوان گله یا تعجب به کسی که پس از مدت ها پیدایش شده و نزد کسی برود می گویند