سوتی دادن

   معنی:

    خرابکاری و اشتباه غیر عمدی و سهل انگارانه،خطا و اشتباه ساده لوحانه