تعارف آمد نیامد دارد

   معنی:

    تعارف باید سنجیده و حساب شده باشد زیرا ممکن است طرف مقابل آنرا بپذیرد و شخص گرفتار و پشیمان شود