دستش به دهنش میرسه

   معنی:

    کسی که وضع مالی نسبتاً خوبی دارد و محتاج دیگران نیست