جایی نمی خوایه آب زیرش بره

   معنی:

    آدم زرنگ و زیرکی که کاملا مواظب است و کاری نمی کند که باعث ضرر وزیانش شود .