کار دست خود یا کسی دادن

   معنی:

    باعث اذیت و دردسر و گرفتاری شدن .