از آب کره گرفتن

   معنی:

    خسّت و حسابگری بیش از حد،از هرکه و هرچه کمترین چیز استفاده بردن و طرف نظر نکردن