قربون برم خدارو ، یک بام و دو هوا رو

   معنی:

    در یک مسئله و امری واحد بنا بر مصلحت دو گونه عقیده و دو برخورد متفاوت داشتن .