گوشت از دهان گرگ کشیدن

   معنی:

    کار بسیار سخت و خطرناکی را با مهارت و شجاعت و از جان گذشتگی انجام دادن