پهلوون پنبه

   معنی:

    پهلوان پوشالی و دروغین،طعنه به آدم ضعیف و ریزنقش و کم زور(در قدیم جوانها و نوچه پهلوان ها برای هیکل مند نشان دادن خود به خیاط دستور میدادند تا سرشانه و قسمتهای مختلف لباس را با پنبه پر کنند)