شنیدن کی بود مانند دیدن

   معنی:

    توصیف اشخاص و اشیا و اماکن دیدنی نمی تواند به اندازه دیدن آنها مفید باشد