چشمش هزار کار میکنه که ابروش نمیدونه

   معنی:

    زیرک و موذی