چند کلمه هم از مادر عروس بشنو

   معنی:

    تمسخر و تحقیر کسی که خود را در داخل حرف دیگران کند