لب چشمه میرم خشک میشه

   معنی:

    بسیار بد شانس و بد قدم بودن